Janusz Palikot o tymczasowym aresztowaniu

04.07.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wspomniana przez Janusza Palikota rzekoma “zasada” odmawiania uchylenia tymczasowego aresztowania za poręczeniem nie znajduje odzwierciedlenia tak w polskim systemie prawa karnego, jak i w praktyce sądów polskich.

 

Środek zabezpieczający jakim jest poręczenie majątkowe (potocznie nazywane właśnie “kaucją”) jest opisany w przepisach 266-270 Kodeksu postępowania karnego. W przepisach tej ustawy, ani w aktach wykonawczych czy orzecznictwie Sądu Najwyższego nie znajdują się żadne normy czy wskazania dotyczące samych kwot poręczenia. Środek ten po prostu ma spełniać swój cel, jego wysokość ma więc przede wszystkim zniechęcać podejrzanego, a następnie oskarżonego do utrudniania śledztwa pod groźbą utraty złożonych pieniędzy. Prawo więc nie przedstawia żadnych przeciwwskazań by sąd lub prokurator (w postępowaniu przygotowawczym) określił wysokość poręczenia na milion złotych lub nawet więcej.

 

Stwierdzenie, że w postępowaniu o przestępstwo z art. 267 par. 3 w związku z paragrafem drugim kodeksu karnego (czyli wspomniane podsłuchiwanie połączone z ujawnieniem nagrania) nie stosuje się poręczenia nie jest jednak zgodne z prawdą. Uwag takich nie zawiera ani Kodeks karny, ani Kodeks postępowania karnego, nie istnieje także żadna zasada prawna wynikająca z orzecznictwa na której możnaby oprzeć taki pogląd. Z braku stosownego zastrzeżenia należy stwierdzić, iż zwolnienie z aresztu za poręczeniem majątkowym jest dozwolone w wypadku każdego przestępstwa, zgodnie z uznaniem sądu bądź prokuratora.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.