Janusz Palikot w Gość Radia Zet o sondażach regionalnych

04.05.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Odwołując się bezpośrednio do słów Janusza Palikota, wspomniane sondaże to przeprowadzane co 2-3 tyogdnie tzw. inside polls. Nie są one dostępne dla opinii publicznej (nie ma informacji na oficjalnej stronie internetowej), brak też wskazania ich metodologii i tym samym nie są weryfikowalne.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.