Janusz Palikot w Gość Radia Zet o prawie obowiązującym w Polsce

04.05.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

W trakcie działania Sejmu VI kadencji, spośród 952 uchwalonych ustaw-170 z nich (18%) zostało oznaczonych jako wykonujące prawo UE. Jednak szacuje się, że ok 75% ustawodawstwa krajowego jest tworzone w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Biorąc te dane pod uwagę, trudno jest zweryfikować rzeczywisty wpływ aktów uchwalanych przez organy i instytucje UE na prawo, które powstaje w Polsce. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.