Janusz Palikot w Gość Radia Zet o wierzących w Polsce

04.05.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według badania przeprowadzonego przez ISKK, jako wierzących określa się 60,8% ankietowanych.

Policzono również odsetek osób obecnych na Mszy św. niedzielnej (dominicantes) oraz  osób, które w czasie Mszy przyjęły Komunię św. (communicantes). Wyniósł on dokładnie dla dominicantes 40,0, a dla communicantes 16,2. Wynika z tego, że osób regularnie uczestniczących w niedzielnej Mszy Św. jest niecałe 60%.

Do badań dominicantes i communicantes stosuje się następującą zasadę ”Przyjęto, że od uczestnictwa w Mszy św. zwolnione powinny być dzieci do lat siedmiu, chorzy, ludzie starsi o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na podstawie analizy struktury demograficznej przeciętnej parafii wiejskiej i miejskiej ustalono, iż jest to 18% populacji, co jednocześnie oznacza, że zobowiązani do uczęszczania na niedzielną mszę św. stanowią 82% wiernych.”

Nie moża więc powiedzieć, że owe 18% nie uczestniczy we Mszy, a więc modli się w domu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.