Janusz Palikot na czacie Dziennika Wschodniego

01.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Kwestię odprawy dla parlamentarzystów reguluje ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Artykuł 39 ustęp 1 tego aktu prawnego stanowi, że: “Posłowi i senatorowi w związku z zakończeniem kadencji przysługuje odprawa parlamentarna w wysokości trzech uposażeń. Odprawa nie przysługuje, jeżeli poseł lub senator został wybrany na następną kadencję”. Kolejny ustęp reguluje jeszcze kwestię odprawy pośmiertnej. Ustawa innych wypadków nie przewiduje, oznacza to, że poseł i senator zrzekający się mandatu, w myśl tych przepisów nie może otrzymać odprawy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.