Janusz Palikot na czacie Dziennika Wschodniego

01.10.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, uposażenie poselskie odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu obsługi lat. Jest to kwota w wysokości 9892,30 zł brutto. Zatem trzykrotność uposażenia wynosi 29 676,9 zł brutto.

Janusz Palikot rzeczywiście zrzekł się dwukrotnie mandatu. Pierwszy raz jako poseł VI kadencji Sejmu w dniu 10.01.2011 r., drugi raz jako poseł VII kadencji Sejmu w dniu 11.09.2015 r..

Wypowiedź uznajemy jednak za manipulację. Po pierwsze, kwota podana przez polityka (66 tys.) nie pokrywa się z dwukrotnością odprawy (59 353,8 zł brutto) i wykracza poza uznawany przez nas 5% margines błędu. Po drugie, gdyby nie zrzekł się mandatu jako poseł VI kadencji nie otrzymałby odprawy w myśl art. 39 ust. 1 wspomnianej ustawy (Odprawa nie przysługuje, jeżeli poseł lub senator został wybrany na następną kadencję), ponieważ został posłem VII kadencji. W sytuacji zrzeczenia się mandatu i nie uzyskania reelekcji, nie mógłby zrzec się go po raz drugi jako poseł VII kadencji. Zatem niemożliwa jest sytuacja, w której Janusz Palikot zrezygnowałby dwukrotnie z odprawy poselskiej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.