Janusz Palikot o poparciu dla Twojego Ruchu

20.09.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

sondażu TNS Polska przeprowadzonym w dniach 5-9 września 2014 r., Twój Ruch uzyskał 4% poparcia wśród respondentów. Raport TNS o preferencjach partyjnych Polaków dostępny tutaj.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.