Janusz Palikot w Faktach po Faktach

17.08.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego wartość importu z Niemiec do Polski w roku 2014 wyniosła ok. 155 mld. zł., co stanowiło 26,3% całości, natomiast wartość eksportu z Polski do Niemiec wyniosła ok. ok. 182,5 mld. zł., co stanowiło 22% całości.

Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski, jednak wymiana handlowa z nimi nie osiągnęła poziomu 40% całości. Pozostali główni partnerzy handlowi to: Chiny (10,4% wartości importu), Rosja (10,3% wartości importu), Czechy (6,5% wartości eksportu) oraz Wielka Brytania (6,4% wartości eksportu)

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.