Janusz Palikot w Poranku Tok FM

23.04.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

 

Zgodnie z tabelą składek na stronie ZUSu pracodawcy w okresie styczeń-marzec winni odprowadzić 1095,37 zł, lub 1037,17 zł składki na którą składa się:

  1. Ubezpieczenie społeczne bez składki na “dobrowolne ubezpieczenie chorobowe” (699,56 zł)

           lub ze składką na “dobrowolne ubezpieczenie chorobowe”  (757,76 zł)

  1. Ubezpieczenie Zdrowotne (279,41 zł)

  2. Fundusz Pracy (58,20 zł)

Natomiast w okresie kwiecień-grudzień winni odprowadzić 1092,28 zł, lub 1034,08 zł.
Natomiast zgodnie z raportem “RYNEK PRACY I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013” Polacy pracujący na umowach o pracę tj. umowie na czas określony i umowie na czas nieokreślony stanowią 72,8% (dane na rok 2013) (str.26)

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.