Janusz Palikot w Poranku Tok FM

23.04.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

PKB jest jednym z podstawowych mierników dochodu narodowego i jest to wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych w określonym czasie (najczęściej bierze się pod uwagę rok), które zostały wytworzone na terenie danego kraju. Budżet to plan dochodów i wydatków państwa.

Polskie PKB w roku 2014 wynosiło dokładnie 546.644 mld dolarów, czyli jest to około 2 bln złotych (kurs dolara według NBP na dzień 17.04.2015), a nie tak jak wskazał Janusz Palikot 1,6 bln.

Budżet Polski na rok 2014 wyniósł 0,27 bln złotych, więc 4 razy budżet naszego państwa to dopiero 1,05 bln złotych. To oznacza, że pomnożenie naszego budżetu państwa przez 4 nie daje polskiego PKB. Pieniądze z EU na lata 2014-2020 to 82,5 mld euro, czyli 330 mld złotych, co również nie zgadza się z przedstawioną liczbą.

PKB na rok 2014:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=31&pr.y=13&sy=2013&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=964&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=

Budżet państwa:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2014/ustawa

Pieniądze z UE na lata 2014-2020:

https://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.