Janusz Palikot w Poranku Tok FM

23.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według sondażu przeprowadzonego przez TNS OBOP poparcie dla Ruchu Palikota zanotowało wzrost z 1% na 3%. Jednak wśród wyborców niezdecydowanych poparcie Ruchu Palikota wynosiło 2%.

Prawdą jest, że w wyborach parlamentarnych Ruch Palikota ostatecznie uzyskał wynik na poziomie 10% (dokładnie 10,02%).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.