Janusz Palikot w Radiowej Jedynce o interpelacjach w sprawie osób niepełnosprawnych

09.04.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W oparciu o dane ze strony Sejmu RP, poseł Kwiatkowski napisał 6 interpelacji dotyczących osób niepełnosprawnych na 150, którym nadano bieg. Natomiast poseł Gorczyński rzeczywiście napisał 43 interpelacje (na 116 ogółu), ale 19 z nich to ten sam dokument, ale zaadresowany do różnych ministrów. Dysproporcja między danymi prezentowanymi przez Janusza Palikota, a liczbą interpelacji posłów Górczyńskiego i Kwiatkowskiego jest znacząca.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.