Janusz Palikot w Salonie Politycznym Trójki

29.03.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Dla informacji dotyczącej złomowania okrętów podwodnych nie można znaleźć żadnych źródeł. Weryfikacji zaś można poddać ewentualnie wycofanie okrętów z eksploatacji.

Odwołując się do zapytania Marka Opioły do ministra obrony narodowej o terminy wycofania z eksploatacji okrętów podwodnych i odpowiedzi na nie udzielonej – termin nie został dokładnie określony. Z drugiej strony – Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska podaje inne daty:

“ (…) mają być wycofane ze służby: ORP ˝Orzeł˝ – w 2022 r. (po 38 latach), ORP ˝Kondor˝ – w 2014 r., pozostałe okręty: ˝Sokół˝, ˝Sęp˝ i ˝Bielik˝ – w 2017 r. (4 ostatnie typu Kobben)”.

Zaś projekt “Koncepcji rozwoju Marynarki Wojennej”, do której odwołuje się posłanka, nie jest dostępny w pełnej wersji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.