Janusz Palikot w Salonie Politycznym Trójki

29.03.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu, w roku 2014 średnie roczne zarobki netto w Polsce wyniosły 7,613.86 euro (10,123.56 euro brutto), ale nie były to najniższe zarobki w Europie, ponieważ niższe płace były w Turcji 7,084.18 (9 760,88 euro) i na Węgrzech 6,384.90(9 747,93 euro brutto). Warto zauważyć, że nie są znane dane dla kilku innych krajów Europy, m.in. dla Łotwy, Litwy, Rumunii i Bułgarii, gdzie w 2013 roku średnia roczna suma płac była niższa niż w Polsce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.