Janusz Piechociński o zysku Kompanii Węglowej w 2011 roku

09.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zakładając, że Janusz Piechociński miał na myśli zysk brutto ze sprzedaży to rachunek zysków i strat Kompanii Węglowej za 2011 rok, podaje zysk w wysokości 2.993.053.806,31 zł, czyli przekraczający wskazaną kwotę dwóch miliardów. Jednak to samo sprawozdanie informuje także o zysku netto w wysokości 554.469.188,70 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.