Janusz Piechociński o obiecywanych wydatkach na obronność

09.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Kandydatka na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło na Forum Ekonomicznym w Krynicy zapowiedziała wzrost wydatków na wojsko do 3% Produktu Krajowego Brutto.

Dotychczas obowiązuje zalecenie na podstawie ustawy z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, by wydatki na wojsko wynosiły nie mniej niż 2% PKB z roku poprzedniego. W budżecie na 2015 rok przeznaczono na obronność 38,4 mld zł.

Szacunek Janusza Piechocińskiego dotyczący wartości 1% PKB Polski jest poprawny, z wyliczeń GUS-u wynika, że w 2014 r. Produkt Krajowy Brutto wyniósł około 1 729 mld złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.