Janusz Piechociński o cenach węgla w Europie

30.11.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W dniu w którym odbył się wywiad (tj 23.10) europejska cena węgla wynosiła 52,16$, zaś światowa – 49,81$. Zgodnie z notowaniami cen węgla dnia 2go listopada br. europejska cena węgla (ARA Index) wynosiła równe 52$, zaś światowa cena (RB Index) – 51,78$.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.