Jarosław Gowin o prawie i postępowaniu karnym

02.03.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Uchwalona przez Sejm 15 stycznia 2015 r. ustawa o zmianie ustawy Kodeks Karny i niektórych innych ustaw  została przyjęta na podstawie projektu ustawy opracowanego przez  Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego z kadencji 2009-2014, co zostało podkreślone w uzasadnieniu ustawy:

Projekt ustawy został przedłożony Ministrowi Sprawiedliwości w dniu 5 listopada 2013 r., trafił do konsultacji społecznych 16 grudnia 2013 r.  – od 6 maja tego roku to stanowisko zajmował już Marek Biernacki.

Twierdzenie że Jarosław Gowin zainicjował uchwalenie nowelizacji Kodeksu Karnego nie znajduje oparcia w żadnym oficjalnym źródle, brak w tej kwestii także jakichkolwiek wiarygodnych doniesień prasowych – jego wypowiedź należy więc uznać za nieweryfikowalną.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.