Jarosław Gowin o wyrokach sądów

02.03.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Według Rocznika Statystycznego z 2014 roku w Polsce w roku 2012 było 265 876 prawomocnie skazanych dorosłych, w przypadku 224 185 osób zastosowano pozbawienie wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary – około 84,31%.

Dla porównania w Wielkiej Brytanii na 1 221 445 spraw karnych tylko 44 358 zakończyło się warunkowym zawieszeniem wykonania kary – około 3,63% sprawy.

Chociaż różnica jest znaczna, nie istnieje niestety żadne opracowanie naukowe czy nawet ranking określający częstotliwość wykorzystywania warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności na świecie, czy nawet wśród krajów Unii Europejskiej. Dlatego też wypowiedź tę należy uznać za nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.