Jarosław Gowin o prokuratorach

21.07.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W oparciu o dane z corocznego sprawozdania Prokuratora Generalnego z działalności prokuratury w Polsce, w roku 2014 r. limit etatów orzeczniczych w prokuraturach wynosił łącznie 6 553. Obsadę etatową stanowiło 6 216 osób, w tym 5 877 prokuratorów i 339 asesorów.

Obowiązki związane z nadzorem nad postępowaniem przygotowawczym sprawowało łącznie 275 osób. Natomiast faktycznie zatrudnione na stanowiskach orzeczniczych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury szczebla rejonowego, okręgowego i apelacyjnego były 5 173 osoby (na dzień 31.12.2014 r.). Liczba Prokuratorów, którzy nie prowadzili żadnego postępowania wynosiła 1043 osoby.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.