Ile dzieci rodzi się w Polsce?

16.07.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Polska zajmuje dokładnie 200 miejsce na świecie pod względem liczby narodzin na 1000 mieszkańców – wskaźnik ten wynosi 9,77. Gorzej jest, jeżeli chodzi o dzietność kobiet – na kobietę w wieku prokreacyjnym przypada 1,33 dziecka.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.