Czy orzeczenia TK zostały wykonane?

18.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Koalicja rządowa PO-PSL w trakcie swoich rządów od 16.11.2007 do 16.11.2015 zgodnie z informacją na stronie Publicznego Portalu Informacji o Prawie nie wykonała co najmniej 45 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w tym jednego wydanego przed objęciem władzy (data wydania: 09.05.2006).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.