Liczba zaległych spraw Trybunału Konstytucyjnego

19.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

komunikacie z dnia 5 stycznia 2016 r., zamieszczonym na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącym wstępnych danych statystycznych o pracy Trybunału w 2015 r., możemy znaleźć informację, że do rozpatrzenia pozostały 174 sprawy z lat poprzednich.

Oznacza to, że liczba zaległych spraw wskazanych przez J. Kaczyńskiego jest prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.