Jarosław Kalinowski- Sygnały Dnia PR1

22.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według raportu Eurostatu z maja tego roku; najwyższy wskaźnik bezrobocia występuje w Grecji – 26, 7% oraz w Hiszpanii – 25.5 %. Wśród młodych, czyli w grupie wiekowej 15–25 bezrobotnych Greków jest 56,8 %, a Hiszpanów 54,4%, należy pamiętać iż w obu krajach obowiązkowa nauka trwa do 16 roku życia.

Dla porównania w Polsce bezrobocie wynosi 9,6 %, a wśród młodych 26,3%

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.