Jarosław Kalinowski- Sygnały Dnia PR1

22.05.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Dane z tabeli zatytułowanej ”Wydatki na WPR w podziale na państwa członkowskie (UE-27)” potwierdzają słowa europosła. Z tabeli wynika, że w ramach 2 filaru Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Polska otrzymała w 2012 roku w milionach euro 1857,2. Kolejno Niemcy skorzystali z 1398,3 , Francuzi z 1223, 9 a Holendrzy z 96,1. Jak widać, nie jest to “kilkakrotnie” więcej.

 

Celem Wspólnej Polityki Rolnej jest wzmocnienie rozwoju zróżnicowanych obszarów wiejskich poprzez między innymi poprawę jakości produkcji i produkcji rolnej, rozwoju kapitału rzeczowego i restrukturyzację oraz upowszechnianie wiedzy i poprawę potencjału ludzkiego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.