Jarubas o rodzinie i partii

15.02.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W ostatnim rankingu efektywności pozyskiwania funduszy unijnych w latach 2009-12 przygotowanym przez czasopismo „Wspólnota” Miedziana Góra zajmuje 114 miejsce na 1157 gmin wiejskich Polsce i 17 na 71 gmin wiejskich w województwie świętokrzyskim. W latach 2009-12 gminie udało się pozyskać 2010,08 zł per capita.

 

Dla porównania najlepszy wynik w Polsce w kategorii gmin wiejskich odniosła gmina Podedwórze w woj. Lubelskim (8097,95 zł per capita), najlepsza w Świętokrzyskiem okazała się gmina Solec – Zdrój z wynikiem 5576,43 zł.

Na przeciwnym biegunie w świętokrzyskiem znalazła się gmina Kluczewsko (1405 miejsce, 224,57 zł), wielkopolska gmina Kaczory w tym okresie nie pozyskała ani złotówki.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.