Joachim Brudziński gościem Kontrwywiadu RMF FM

14.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Komunikat CBOS Oceny Instytucji Publicznych będzie dostępny dla szerszej publiczności na stronie internetowej miesiąc po jego publikacji tzn. 24 kwietnia.

Jednak już na stronach internetowych różnych portali takich jak Niedziela, Deon czy portal Policji, znajdziemy przedrukowane wyniki sondażu. Wszystkie one wskazują, że 52% Polaków negatywnie ocenia działalność sądów w Polsce, co jest zgodne z tym co powiedział poseł Brudziński.

Warto wspomnieć, że Joachim Brudziński użył w swojej wypowiedzi określenia „rządowa sondażownia”. Trudno jest jednoznacznie ocenić, co poseł miał na myśli. Zgodnie z ustawą, CBOS jest fundacją dotowaną oraz kontrolowaną przez stronę rządową. Należy jednak pamiętać, że cała działalnośc CBOS ma charakter niezależny i naukowy. Wypowiedź posła traktowana jest jako opinia i zostawiamy ją bez szerszej analizy, która w tym wypadku nie jest możliwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.