Joachim Brudziński gościem radia ZET

17.05.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi podanymi przez BIP w 2011 roku zysk Kompanii Węglowej wyniósł dokładnie 554.469.188,70 zł.

Na stronie Ministerstwa Gospodarki widnieje następująca informacja:

Kompania Węglowa S.A. osiągnęła w 2011 r. zysk netto w wysokości 554.469.188,70 zł, który został przeznaczony na:

  • obowiązkową wpłatę z zysku pobieraną od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa – 78.587.406,00 zł,
  • obowiązkową wpłatę 8 proc. zysku na kapitał zapasowy zgodnie z  art.  396 § 1 k.s.h – 44.357.535,10 zł,
  • odpis z zysku na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele rozwojowe – 301.524.247,60 zł,
  • wypłaty nagród z zysku w wysokości – 125.000.000,00 zł,
  • finansowanie programu aktywizacji zawodowej żon górników – 5.000.000,00 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.