Joachim Brudziński o Marszu 13 grudnia

29.12.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Na szefie MSW nie spoczywa odpowiedzialność karna za przebieg zgromadzenia, jakim jest marsz.

Za przebieg zgromadzenia zgodnie z prawem (Ustawa z dnia 5 lipca 1990 roku, „Prawo o zgromadzeniach”) odpowiedzialny jest organizator marszu i to on ponosi ewentualną odpowiedzialność karną z racji niedopełnienia swoich obowiązków. Policja oraz straż miejska mają obowiązek zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom miasta, jak i uczestnikom marszu.

Pani minister Piotrowska jako zwierzchnik policji (straż miejska podlega już lokalnemu samorządowi) jest odpowiedzialna za jej działanie. Jest to jednak przede wszystkim odpowiedzialność polityczna, ponieważ to nie MSW bezpośrednio bierze udział w zabezpieczaniu marszu, lecz służby mu podległe.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.