Joachim Brudziński – Radio Zet

18.03.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wedle ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i późniejszymi jej nawelizacjimi każdy SKOK jest podległy Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (Art. 41 ust. 2; Art. 5), w dziedzinach, które nadmienione są w Art. 44 ust. 2. Jednakże w świetle prawa każdy SKOK jednocześnie sam tworzy własny zarząd i radę nadzorczą (Rozdział 3 ww. ustawy) oraz sam musi uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (Art. 7 ust. 1), aby zostać włączony w skład Krajowego SKOK-u.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.