Robert Mazurek o wykształceniu Ryszarda Petru

22.09.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami dotyczącymi biografii Ryszarda Petru zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polski, ukończył on w 1997 roku studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na portalu gazetapraca.pl od 1995 roku, a więc w wieku 23 lat, Ryszard Petru piastował stanowisko asystenta Leszka Balcerowicza, gdy ten prowadził badania nad drugim etapem reform gospodarczych w Polsce.

Jak czytamy w biografii Ryszarda Petru na oficjalnej stronie internetowej Klubu Poselskiego Nowoczesna, w roku 1997, a więc w wieku 25 lat rozpoczął pracę na stanowisku doradcy wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów Leszka Balcerowicza.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.