Joanna Senyszyn na Twitterze

15.08.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z relacjami prasowymi, ksiądz Andrzej D. oskarżony o molestowanie nieletnich chłopców został uniewinniony po procesie toczącym się za zamkniętymi drzwiami (1, 2).

Zgodnie z art. 360 Kodeksu Postępowania Karnego :

art. 360 §1.Sąd wyłącza jawność rozprawy w całości albo w części, jeżeli jawność mogłaby:

1) wywołać zakłócenie spokoju publicznego,

2) obrażać dobre obyczaje,

3) ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy,

4) naruszyć ważny interes prywatny.

Ze względu na charakter czynów, o jakie oskarżano księdza Andrzeja D., sąd zdecydował zapewne o wyłączaniu jawności rozprawy ze względu na konieczną ingerencję w intymne szczegóły życia ofiar.

Z kolei zgodnie z art. 364 KPK:

Art.364.§1. Ogłoszenie wyroku odbywa się jawnie.

§2. Jeżeli jawność rozprawy wyłączono w całości lub w części, przytoczenie powodów wyroku może nastąpić również z wyłączeniem jawności w całości lub w części.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.