Joanna Senyszyn o klauzuli sumienia

05.07.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Zespołowi demagog.org.pl nie udało się znaleźć informacji o praktyce zamieszczania klauzuli sumienia w statucie szpitali.

Warto jednak zauważyć, że zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi klauzula sumienia stosowana może być przez lekarzy w myśl art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także pielęgniarki i położne co dopuszcza art. 12 pkt 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.  Nie istnieje jednak zapis zezwalający na stosowanie klauzuli sumienia szpitalowi jako instytucji/ podmiotowi prawnemu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.