Joanna Senyszyn- Salon Polityczny Trójki

03.03.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Wszystkie badania do których udało nam się dotrzeć, określają usposobienie Polaków do Rosji, niestety nie znaleźliśmy żadnego, które odnosi się do tego, o czym mówi Joanna Senyszyn. Sama zainteresowana nie udzieliła informacji, skąd wzięła dane do swojej wypowiedzi.

Według badań Pew Research z lipca 2014 roku   81% Polaków  ma negatywny stosunek do Rosji i liczba ta wzrosła od 2013 roku o  27 punktów procentowych

Wg badań CBOS z maja 2014 roku 65% Polaków ocenia stosunki polsko-rosyjskie źle (18% zdecydowanie źle, 47% raczej źle), podczas gdy tylko 3% ocenia je “raczej dobrze”

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.