Joanna Senyszyn- Salon Polityczny Trójki

03.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Z informacji przekazywanych przez PKW wynika, iż blisko połowa społeczeństwa nie chodzi na wybory prezydenckie. W 1990r. frekwencja w pierwszej turze wynosiła 60,63%, malejąc do poziomu 53,40% w drugiej turze. Wybory w 1995r. cieszyły się największym zainteresowaniem, bowiem do urn poszło wówczas 64,70% obywateli, a w drugiej turze aż 68,23%. W kolejnych wyborach (2000r.) frekwencja wynosiła 61,12%. Pięć lat później (2005r.) zmalała do poziomu 49,74% w pierwszym głosowaniu; w drugim wyniosła 50,99%. W ostatnich wyborach udział wzięło 54,94% społeczeństwa, a 55,31% ponownie głosowało w drugiej turze.

Z analizy wynika, iż druga wyborów tura cieszy się większym powodzeniem.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.