Arkadiusz Wiśniewski o nowych miejscach pracy w Opolu

08.10.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Informacje dotyczące nowych miejsc pracy są prawdziwe, lecz chociaż pan Wiśniewski był wiceprezydentem Opola do października 2013 r., to zgodnie z przedstawioną na stronie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki strukturą organizacyjną, funkcja wiceprezydenta nie daje prerogatywy kierowania tą organizacją. Tak w źródłach oficjalnych jak i prasowych nie udało nam się odszukać żadnego umocowanego prawnie powiązania Arkadiusza Wiśniewskiego z OCRG.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.