Kandydaci o mieszkaniach komunalnych

13.11.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem dotyczącym gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń za rok 2013 liczba lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynoci 3 071; zgodnie z raportem z roku 2002 (odkąd Pan Jacek Majchrowski pełni funkcję prezydenta Krakowa) liczba lokali mieszkalnych będących własnością miasta wynosiła 2135, czyli o 936 lokali mniej niż obecnie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.