Kandydat KNP o straży miejskiej w Jaworznie

06.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zarówno w 2014, jak i w 2013 roku na straż miejską w Jaworznie przeznaczono około 1,5 mln złotych.

Według budżetu miasta Jaworzna na 2014 rok, na straż miejską miało być przeznaczone 1 496 387 zł. Z kolei w 2013 roku kwota ta wynosiła 1 546 387 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.