Katarzyna Lubnauer – „Gość Radia ZET”

13.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Liczba urodzeń w Polsce w 2014 roku wyniosła 375 160 narodzin. Dziesięcioprocentowy wzrost liczby urodzeń w 2014 roku względem ogółu wyniósłby 37 516 porodów. Przywołany przyrost w wysokości 20-30 tys. nie stanowi dziesięciu procent, co czyni wypowiedź prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.