Katarzyna Lubnauer – „Gość Radia ZET”

13.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zakładamy, że pani Katarzynie Lubnauer chodziło o najwyższą stawkę VAT w Unii Europejskiej. UE reguluje jedynie minimalną stawkę podstawową VAT i wynosi ona 15%.

Zgodnie z raportem (str. 3) Komisji Europejskiej (stan na 1 sierpnia 2015), trójka państw z najwyższą podstawową stawką VAT prezentuje się następująco:

  1. Węgry: stawka podstawowa 27% VAT
  2. Dania, Chorwacja, Szwecja: po 25% VAT
  3. Rumunia, Finlandia: po 23% VAT

W związku z tym, powyższą wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.