Katarzyna Lubnauer o świadczeniach dla opiekunów osób niepełnosprawnych

23.04.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

4 listopada 2016 roku posłowie klubu Nowoczesna złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Projekt zakładał m.in. likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zniesienie zapisu obecnej ustawy, który uzależnia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od wieku, w którym powstała niepełnosprawność osoby wymagającej opieki (tj. do 18. roku życia lub 25. roku życia w przypadku nauki w szkole lub na uczelni). Obecnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1477 złotych miesięcznie.

Ponadto projekt złożony przez Nowoczesną zakłada również podniesienie zasiłku pielęgnacyjnego do poziomu 200 złotych. Obecnie wynosi on 153 zł miesięcznie.

Jak wspomniano wcześniej, projekt wpłynął do Sejmu 4 listopada 2016 roku. 2 grudnia 2016 roku skierowano go do I czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W 2017 roku nie podjęto żadnych działań w związku z projektem. 2 lutego 2018 roku został on ponownie skierowany do I czytania w komisjach.

Share The Facts
Katarzyna Lubnauer
przewodnicząca Nowoczesnej


Złożyliśmy projekt, który nie tylko zakładał zrównanie świadczeń obu grup do poziomu 1477 zł, ale również zajmował się zasiłkiem pielęgnacyjnym, który wynosi obecnie 153 zł. (…) PiS nam ten projekt zamroził.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.