Komorowski u Wojewódzkiego

20.05.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Lech Kaczyński 10 sierpnia 2006 roku zawetował jedną z ustaw rządu Kazimierza Marcinkiewicza (projekt ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw).

Aleksander Kwaśniewski zawetował w sumie 7 ustaw rządów SLD (w latach 1996-97 i 2001-2005), np. ustawę o zwrocie VAT za materiały budowlane z 2005 r. (A. Piasecki, Weto ustawodawcze w III RP – wymiar normatywny i empiryczny... Próba bilansu)

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.