Konferencja Premier Ewy Kopacz po posiedzeniu rządu

25.03.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W projekcie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, zaznaczono, że koszty działania placówek są pokrywane przez budżet państwa oraz samorządy terytorialne, a także samych seniorów.

Ze środków Programu finansowana będzie 1/3 wartości kosztów utrzymania (miesięcznie: 200 zł w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” i 150 zł w Klubie „Senior-WIGOR”), natomiast 2/3 pokrywane będzie ze środków własnych jednostek samorządu, w tym środków pochodzących od beneficjentów ostatecznych (seniorów lub ich rodziny).

Błąd polega na tym, że zamiast opłaty miesięcznej Pani Premier użyła opłaty dobowej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.