Ile razy można zmienić lekarza rodzinnego?

04.01.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z artykułem 28 ust. 1c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: “Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych.” Dokonuje się tego w drodze złożenia w przychodni deklaracji wyboru lekarza rodzinnego.

Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to całkowicie nowe uprawnienie pacjenta, wcześniej bezpłatnej zmiany można było dokonać 2 razy w roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.