#konfrontacja Andrzej Rzepliński w Kropce nad i

31.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie art. 188 Konstytucji należy stwierdzić, że Trybunał Konstytucyjny jest jedynym organem, który może określić niezgodność umowy międzynarodowej, ustawy lub rozporządzenia z Konstytucją.

Na podstawie Art. 191 Konstytucji można dokładnie określić jakie podmioty mogą zainicjować postępowanie przed TK w sprawie kontroli konstytucyjności przepisu prawnego. Są to m.in. Prezydent RP, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes RM, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes SN, Prezes NSA, Prokurator Generalny, Prezes NIK i Rzecznik Praw Obywatelskich. Co więcej, Art. 193 wskazuje, że każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem.

Podsumowując, w polskim systemie nie ma innego organu oprócz Trybunału Konstytucyjnego, który zajmuje się badaniem konstytucyjności aktów normatywnych, a organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej są jedynie uprawnione do wszczęcia takiej kontroli.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.