#konfrontacja Andrzej Rzepliński w Kropce nad i

31.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny nie działa samoistnie i nie ma kompetencji do samodzielnego sprawdzania konstytucyjności żadnego aktu normatywnego. TK działa tylko i wyłącznie na wniosek odpowiedniego organu* lub obywatela, którego jak wskazuje art. 79 Konstytucji wolności lub prawa zostały naruszone (służy jednostce po wydaniu ostatecznego rozstrzygnięcia przez odpowiedni sąd).

*Art. 191 określa dokładnie podmioty, które mogą wystąpić z wnioskiem o zbadanie zgodności aktów normatywnych z Konstytucją. W tej grupie znajdują się: Prezydent RP, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes RM, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes SN, Prezes NSA, Prokurator Generalny, Prezes NIK i Rzecznik Praw Obywatelskich, organy stanowiące jednostek samorządy terytorialnego, ogólnokrajowe organy związków zawodowych, ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych, Kościoły i związki wyznaniowe oraz Krajowa Rada Sądownicza.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.