#konfrontacja Andrzej Rzepliński w Kropce nad i

31.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny na wniosek dwóch grup posłów na Sejm oraz Rzecznika Praw Obywatelskich zbadał zgodność ustawy  z dnia 5 lipca 1990 r.– Prawo o zgromadzeniach z Konstytucją.  Trybunał zakwestionował sześć przepisów.  Sejm uchwalił nową ustawę Prawo o zgromadzeniach- 24 lipca 2015 r.  Ustawa ta wykonuje wyrok  Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r. oraz wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z  3 maja 2007 r. Nowa ustawa nie reguluje minimalnej liczby uczestników zgromadzenia, ułatwia organizatorom złożenie zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu, wprowadza możliwość zorganizowania zgromadzenia spontanicznego a także  reguluje kwestie procedury odwoławczej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.