#konfrontacja Andrzej Rzepliński w Kropce nad i

31.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Art. 195 ust. 1 Konstytucji jasno stwierdza, że Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji. Dodatkowo w orzecznictwie TK również można znaleźć informacje na temat wyłącznej podległości TK Konstytucji. W postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2008 r. TK wyraża się, że szczególną, a nawet wyjątkową, pozycję ustrojową w sprawowaniu swojego urzędu, zapewnia sędziom Trybunału Konstytucyjnego podległość jedynie Konstytucji. Czyni to pozycję sędziego TK w realizacji jego roli ustrojowej wyjątkową, także – na tle sędziów innych sądów – ze względu na przedmiot orzekania.

Według niektórych sędziowie podlegają również ustawie o TK, ponieważ art. 197 wskazuje, że organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa. Jednak sędziowie TK uważają, że uchwalona jeszcze przed formalnym wejściem w życie Konstytucji RP ustawa o TK realizuje tylko zapowiedź zawartą w jej art. 197, w myśl której organizację i tryb postępowania przed TK powinna określać ustawa. Zwraca więc uwagę fakt, iż w granicach upoważnienia udzielonego ustawodawcy zwykłemu mieści się unormowanie jedynie formalnej strony działania Trybunału Konstytucyjnego, a nie zakresu jego kompetencji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.