Kto decydował o składzie Trybunału Konstytucyjnego w czasie rządów PO-PSL?

31.12.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Spośród 10 sędziów obecnie bezsprzecznie urzędujących:

  • 1 sędzia (prof. Granat) został zgłoszony przez LPR i Samoobronę (poparty przez wszystkie partie sejmu V kadencji poza SLD)
  • 1 sędzia został zgłoszony przez SLD (poparty przez SLD, PO, PSL)
  • 8 sędziów zostało zgłoszonych przez koalicję rządzącą (2 popartych dodatkowo przez m. in. PiS, 1 poparty m. in. przez SP)

Tylko jeden sędzia (prof. Rzepliński) nie został poparty przez żadne ugrupowanie poza koalicją rządzącą. Dwoje sędziów (prof. Wronkowska-Jaśkiewicz, prof. Tuleja) zostało popartych przez wszystkie ugrupowania w sejmie.

W związku z powyższym, wypowiedź należy uznać za fałsz, ponieważ dwóch spośród tych dziesięciu zostało zgłoszonych przez ugrupowania inne niż PO i PSL. Po doliczeniu pięciu sędziów wybranych w październiku 2015r., zgłoszonych przez rząd byłoby 13 z 15 sędziów.

Lista dziesięciu sędziów wraz z partiami, które głosowały za wyborem:

Lista pięciu sędziów wybranych w październiku wraz z partiami, które głosowały za wyborem:

Wśród pięciu sędziów, którzy zostali wybrani przez sejm VII kadencji w październiku 2015 roku, wszyscy kandydaci byli poparci również przez partie nie wchodzące w skład koalicji rządzącej. Pięciu kandydatów poparło SLD, trzech RP oraz BC.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.