Przed czy po wyborach – kiedy skończyła się kadencja sędziów TK?

31.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Trzej sędziowie Trybunału Konstytucyjnego którzy rozpoczęli swoją dziewięcioletnią kadencję 6 listopada 2006 r. skończyli ją 6 listopada 2015 roku. Pozostała dwójka sędziów zaczęła swoją kadencję 2 grudnia 2006 8 grudnia 2006. Wygaśnięcie ich kadencji następowało już po wyborach parlamentarnych, ale jeszcze przed zaprzysiężeniem parlamentu VIII kadencji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.